Conèixer els nostres serveis

B.Link és una consultoria experta en finançament internacional, particularment en els fons de la Unió Europea.

Per tal de garantir l’èxit de la nostra intervenció, proveïm un suport integral i individualitzat, adaptat a les especificitats de cada client i projecte. Creiem i apostem pel treball conjunt, la cocreació i la comunicació oberta entre totes les persones involucrades per tal d’assegurar una col·laboració eficient i profitosa.

La nostra empresa dona suport tant a entitats públiques com privades, i ofereix un ventall de serveis que engloba totes les etapes del cicle de vida del projecte: des de la diagnosi inicial i l’elaboració d’una estratègia de participació, al tancament i l’avaluació final;  passant per la redacció, la negociació i la gestió del projecte. 

Descobrir el nostre ventall de serveis

Diagnosi i estratègia

Abans d’iniciar-se en la participació en projectes internacionals, és fonamental tenir clares quines són les capacitats d’obtenció i de gestió de finançament d’una entitat. A B.Link hem creat eines de diagnosi que proporcionen una fotografia nítida del seu posicionament, a partir del qual els nostres experts poden elaborar una estratègia en forma de full de ruta que detalli de manera concreta els passos a seguir.

Intel·ligència i vigilància d'oportunitats

A B.Link anticipem les oportunitats de finançament europeu per als projectes dels nostres clients. En altres paraules, identifiquem i fem seguiment de quins són els programes europeus i les convocatòries que més els hi escauen.

Disseny i redacció de propostes

Un cop identificada la convocatòria, ajudem els nostres clients a preparar la seva proposta de projecte. Intervenim en totes les fases clau: la conceptualització i ideació del projecte,  la cerca de socis i la construcció del consorci, la redacció i disseny del pressupost i, finalment, l’enviament de la proposta.

Negociació i contractualització

En cas que la proposta sigui seleccionada, acompanyem els nostres clients durant tota la fase de negociació i contractualització, fins a la signatura del contracte de subvenció amb l’autoritat corresponent. També donem suport en la redacció de l’acord de consorci amb els socis del projecte, particularment en temàtiques com els processos de decisió i governança o la propietat intel·lectual. 

Suport a la implementació

L’acompanyament de B.Link durant la implementació del projecte pot tenir diverses formes:

  • Coordinació: proveïm mètodes de dinamització del consorci i de foment de la col·laboració, a més d’eines per facilitar la coordinació entre els membres del consorci.
  • Gestió administrativa i financera: donem suport a l’elaboració d’informes tècnics i financers i a les sol·licituds d’esmena del contracte, si s’escauen. Posem a l’abast dels nostres clients eines de seguiment intel·ligents i personalitzades.
  • Finançament en cascada: disposem d’una àmplia experiència en l’organització i la gestió de subvencions destinades a tercers en l’àmbit d’un projecte europeu (financial support to third parties / subgranting).
  • Maximització de l’impacte: ampliem els resultats dels projectes dels nostres clients a través d’activitats de capitalització, de transferència i de mainstreaming (contribuir a la seva integració en polítiques públiques) gràcies a la nostra xarxa de contactes institucionals a escala local, regional i europea.

En definitiva, B.Link es converteix en un actor més del projecte i contribueix a una implementació més eficient i fluïda d’aquest.

Avaluació i tancament

El fet d’estar present en totes les fases dels projectes ens situa en una posició privilegiada per dur-ne a terme l’avaluació quantitativa i qualitativa dels projectes. Oferim assessorament tant a mitjà termini per mesurar els indicadors, optimitzar l’execució pressupostària i millorar el funcionament; com al final del projecte, per donar suport a l’elaboració dels informes i reflectir els resultats assolits i les lliçons apreses.

Formació i capacitació

Des de B.Link oferim formacions a mida adaptades a les necessitats dels nostres clients i dels seus equips. La nostra metodologia posa èmfasi en les dinàmiques de grup i l’intercanvi de coneixement. Així,  incloem exercicis i casos pràctics perquè els participants puguin aplicar de seguida els aprenentatges adquirits.

Consultoria general

A més de proveir assessorament i assistència en finançament internacional i en projectes europeus, B.Link ofereix diversos serveis de consultoria relacionats amb l’anàlisi i elaboració d’estratègies i polítiques públiques incloent la redacció de recomanacions polítiques (Policy Papers) i guies didàctiques. D’altra banda, la nostra expertesa també inclou el disseny i la posada en marxa de plans de comunicació i l’elaboració de Plans d’Internacionalització per a territoris i organitzacions.